Nakdi Destek Yönetmeliği

PTT VAKFI NAKDİ DESTEK YÖNETMELİĞİ

Madde 1 – AMAÇ

1)      Vakıf üyelerine bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak geri ödemeli nakdi destek vermek suretiyle yardımda bulunmaktır.

Madde 2 – KAPSAM

1)      Vakıf tarafından çıkartılan diğer yönetmelikler kapsamında karşılıklı veya karşılıksız olarak yapılan yardımlar dışında kalan evlilik, doğum, sünnet, ilk, orta ve yüksek eğitim ve öğretim giderleri, kurs, doktora, yüksek lisans, dershane, doğal afet, ev eşyası, konut edinme ve mesken bakım ve onarım gibi temel ihtiyaçları edinme ve bunlarla sınırlı olmamak üzere üye ve aile bireylerinin ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen geri ödemeli olarak verilecek " Nakdi destekler" için yapılacak başvuru tarihinden geriye doğru altı (6) aylık süresini tamamlamış olan Vakıf üyeleri yararlanır.

2)      Birinci fıkra kapsamında yer alan her yardım türü ve ödenecek nakdi destek miktarı ile alınacak teminatlar, Yönetim Kurulunca belirlenir ve üyelere duyurulur.

Madde 3 -NAKDİ DESTEKTEN FAYDALANACAK OLANLAR

1)      Nakdi destek, PTT Vakfına en az altı (6) aylık üye aidatı ödeyen üyenin kendisinin veya aile bireylerinin temininde zorluk çektiği bireysel ihtiyaçlarının karşılanması ile bakmakla yükümlü olduğu anne ve babasının sağlık harcamaları için verilir. Eşlerin ikisinin de üye olması halinde, vakfın mali durumu dikkate alınarak ayrı ayrı nakdi destek kullandırılabilir.

2)      Vakfa, aidat dâhil kaynağına bakılmaksızın herhangi bir şekilde borcu olanlara, vadesi gelen borçlarına mahsup edilmek suretiyle nakdi destek verilebilir. Ancak, herhangi bir şekilde nakdi destek alanlardan vadesi gelmemiş olsa bile borcu bulunanların yeniden nakdi destek talepleri kabul edilmez.

Madde 4 - NAKDİ DESTEK VERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

1)      İhtiyaç türüne göre yapılacak nakdi desteklerden faydalanabilmek için, ihtiyacın doğduğu tarihten itibaren Yönetim Kurulunca belirlenecek süre içinde Vakfa başvuru yapılması gerekir. İhtiyacın doğduğu veya halen devam ettiğine dair resmi veya ilgili özel hukuk kişisinden alınacak belge tarihi itibariyle üç ay içerisinde müracaat etmeyenlerin başvuruları kabul edilmez.

2)      Müracaatlar aylık olarak alınır ve ayın son günü değerlendirilerek ödeme takvimi oluşturulur. Müracaat sayısının Yönetim Kurulunca tespit edilmiş olan aylık limitin üzerinde olması durumunda, taleplerin değerlendirilmesi aşağıdaki kriterlere ve öncelik sırasına göre yapılır.

a)       Daha önce bu nakdi destekten hiç faydalanmamış olanlara öncelik verilir. Bu üyeler de kendi aralarında üyelik kıdemine göre sıraya konulur.

b)      Daha önce bu nakdi destekten faydalanmış olanlardan, bu desteği en az sayıda kullanmış olanlara öncelik verilir, aynı sayıda kullanmış olan üyeler kendi aralarında üyelik kıdemine göre sıraya konulur.

c)      Tüm şartları aynı olan üyelerden, diğer sosyal yardım ve nakdi desteklerden faydalanmamış olanlar öncelenir, yine şartlar değişmiyorsa ödemelerini düzenli yapan üyeye öncelik verilir.

 ç)   Herhangi bir tabii afete maruz kalan veya hayati tehlikeyi haiz bir sağlık sorunu yaşayan üye, bu yönetmeliğin 3. maddesinin 1. fıkrasında sayılan yakınlarının durumlarını belgelemesi halinde bu madde hükümlerinden istisna tutularak sıralamaya konulmaksızın kendisine nakdi destek verilir.

3)      Daha önce bu desteği (krediyi) kullanmış olan üyelerin yeni talepleri borç bitim tarihi üzerinden bir yıl, yasal takibe girmiş üyenin ise iki yıl geçtikten sonra işleme alınacaktır.

Madde 5 - NAKDİ DESTEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

   1) Üyeler, nakdi destek için aşağıdaki belgelerle Vakfa müracaat ederler:

      a) Nakdi destek hangi konudaki ihtiyacına dair talebini ve tebligat yapılacak açık adresini belirtir yazılı dilekçe veya form dilekçe,

      b) Resmi veya özel ilgili makam, idare, muhtarlık veya noter tarafından onaylı ihtiyacı belgeleyen resmi veya özel belgenin aslı,

      c) Nakdi destek alan ile kefilin nüfus cüzdanı suretleri,

      d) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan, nakdi destek alan üyeler ile müşterek borçlu ve müteselsil kefillerce emekli maaşı dâhil maaşlarının nakdi destek ve ferilerini toplam tutarı kadar devir ve temlik ettiklerine ve müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak atılan imzaların kendilerine ait olduğuna dair PTT, Türk Telekom ilgilinin çalıştığı idare, vekâletname verdiği kendi avukatı veya noterce onaylamış "Nakdi destek Devir, Temlik, Taahhüt ve Kefalet Senedi" aslı,

      e) Emekli üyeler hariç üyelerin ve kefillerin, (d) bendinde belirtilen makamlarca tasdik edilmiş maaş bordrolarının tasdikli sureti,

      f) Üyenin maaşında haciz yoksa bir kefil yeterlidir. Şayet maaşında haciz varsa iki kefil aranır. Kefillerin maaşlarında haciz bulunmaması gerekir.

Madde 6 - NAKDİ DESTEKLERİN ÜYELERE ÖDENMESİ

1)     Nakdi destek kullandırılmasından ve nakdi destek verilmesi nedeniyle yapılan kâğıtlardan doğacak her türlü vergi, resim ve harçlar mahsup edildikten sonra kalan net tutar üyenin bildirdiği hesaba havale yoluyla ödenir.

Madde 7 - ÜYELERE ÖDENECEK NAKDİ DESTEK MİKTARI

1)      Nakdi destek, yardım türü ve bu konuda diğer yönetmelikler kapsamında aldığı karşılıksız yardımlar da dikkate alınarak ödenecek nakdi destek miktarları üyelik kıdemi dikkate alınarak Vakfın mali durumuna göre Yönetim Kurulunca belirlenir. Belirlenen aylık limitin dolmadığı dönemler daha sonra ki aylarda gelen başvuru yoğunluğuna göre değerlendirmeye alınabilir.

Madde 8 - NAKDİ DESTEĞİN TAHSİLİ

1)      Nakdi destek uygulaması, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek oran ve vadeye göre geri ödemeli olarak yapılır. Verilen nakdi destek miktarı alındığı tarihten itibaren Yönetim Kurulunca belirlenecek taksit sayısı ve geri ödeme tarihinden başlamak üzere eşit taksitler halinde ve ekte yer alan "Devir ve Temlik, Taahhüt ve Kefalet Senedi"ne göre, üye veya varsa kefilin banka hesabından üye aidatı ile birlikte otomatikman kesilerek Vakıfça tahsil edilir.

2)      Vakfa herhangi bir suretle nakdi destek borcu olanlar Vakıf üyeliğinden istifa edemez.

3)      Bu yönetmelikte belirlenen esaslara göre nakdi destek almaya hak kazanan üye;

a.       Nakdi destek ödendikten sonra üyeliği, Vakıf Senedinde belirtilen sebeplerle kendiliğinden sona ererse; Vakıfça ödenmiş olan nakdi desteğin tamamı, işleyen ilave aidatlarıyla birlikte üyeliğin kendiliğinden sona erdiği tarihten itibaren muaccel hale gelir ve Vakıfça ödenen nakdi desteğin tamamı belirlenen vadeleri beklemeksizin, üyeliğin kendiliğinden sona erdiği tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte Üyece en geç dört ay içinde dört taksitle ödenir.

b.      Ancak, vakıf üyeliğinden istifasının işleme konulmasını yazılı olarak talep eden üye; Vakıfça ödenmiş olan nakdi desteğin tamamı, işleyen ilave aidatlarıyla birlikte istifasının vakıf evrak kaydına girdiği tarihinden itibaren muaccel hale gelir. Bu durumda, Vakıfça ödenen nakdi desteğin tamamı belirlenen vadeleri beklemeksizin muaccel hale geldiği tarihten itibaren işletilecek faiziyle birlikte üye veya kefili tarafından en geç dört ay içinde dört taksitle ödenir.

4)      Üye veya diğer sorumlular tarafından, ikinci fıkrada belirtilen süreler içerisinde nakdi destek borçları ödenmezse Vakıfça, üyeliğin sona erdiği tarihten dördüncü fıkra hükmüne göre yeniden üye olacağı veya ödemenin yapılacağı tarihe kadar geçen süre için yasal faiz oranı üzerinden hesaplanacak miktarda gecikme cezası da ilave aidatlarıyla birlikte tahakkuk ve tahsil edilir.

5)      Ancak, üyeliği, ikinci fıkrada belirtilen hallerde sona erenler, yeniden müracaat ederek üye olmaları ve aylık üyelik aidatlarını düzenli olarak ödemeleri halinde ikinci fıkra hükümleri uyarınca muacceliyet kespeden nakdi destek borçları tekrar taksitle tahsil edilebilir. Bu durumda muacceliyet kespeden vakıf alacağına, üyeliğin sonra erme tarihi ile yeni üyelik tarihi arasında geçen süre için ilave aidat tutarına göre hesaplanacak tutarda gecikme cezası ve yasal takibe başlanmış ise takip masrafları da ilave edilerek hesaplanacak bakiye toplam nakdi destek borcu, Vakıfça birinci fıkra hükümleri çerçevesinde kullanılan süreler dikkate alınarak yeniden belirlenecek sayıda eşit taksitlerle geri alınması suretiyle tahsil edilir.

6)      Bu madde hükümleri uyarınca taksit borçlarının tamamını yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen vadelerinde ödemeden üyelikten istifa veya herhangi bir sebeple kendi isteği ile sona erdiren üye, ayrıca yasal faizin bir katı tutarında cezai şart olarak hesaplanacak gecikme cezası da tahakkuk ve tahsil edilir.

7)      Borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin, üyeliği devam edenler her ay aylık emekli üye aidatı tutarı kadar gecikme zammını aylık taksit miktarı ile birlikte ödeyecektir.

8)      Borç taksitlerini aralıksız (4) dört ay ödemeyen üye veya kefil/ler’den yasal yolla tahsil cihetine gidilir.

Madde 9 - YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

1)      Vakfın mali durumu arttıkça nakdi destek miktarı, süresi ve kapsamı Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir.

Madde 10 - YÜRÜRLÜLÜK

1)      Bu Yönetmelik Genel Kurul tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Madde 11 – YÜRÜTME

Bu Yönetmelik hükümleri Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 

İlgili Genelgemizi Okumak İçin Linki Tıklayınız!

Nakdi Destek Ödeme Tablosu için tıklayınız...