SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMETLER YÖNETMELİĞİ

MADDE 1 AMAÇ: (1) Bu yönetmelikte yer alan esaslara uygun olarak vakıf üyelerine sağlık, sosyal ve kültürel alanlarda hizmetler sunmak, üyeler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamaktır.

MADDE-2 KAPSAM: (1) Bu yönetmelikteki yardım çeşitlerinden, kesintisiz bir yıllık üyelik süresini tamamlayan vakıf üyeleri yararlanır.

MADDE 3- YARDIM ÇEŞİTLERİ:    

1.Ölüm Yardımı,    

2.Tabii Afet Yardımı,    

3.Sünnet Yardımı,    

4.Kültürel Yardım,    

5.Doğum Yardımı.

MADDE 4- ÖLÜM YARDIMI:

(1) Ölüm yardımı, olay tarihinde kesintisiz bir yıllık üyelik süresini dolduran üyenin, kendisinin ölümü halinde, ibraz edilecek veraset ilamı veya vukuatlı nüfus belgesine göre sağ kalan eşe, eş yoksa çocuklarına eşit oranlarda, eş ve çocukları da yoksa sağ olan ana ve babaya eşit olarak, ana veya babadan biri ölmüşse tamamı sağ olana yapılır.

(2) Yukarıdakilerin hiçbiri yoksa ölüm yardımı yapılamaz. Ölüm tarihinden önce kesinleşen mahkeme kararıyla boşanan eş ve/veya mirastan ıskat edilen veya mirası reddeden mirasçı bu yardımdan istifade edemez.

(3) Yazılı müracaatlarda, vefat eden üyenin üyelik tarihi belirtilir ve ölüm yardımı yapılacak kişi veya onun kanuni vekili tarafından temin edilecek aşağıdaki belgeler eklenir.

a)  Ölüm yardımı talebini ve tebligat yapılacak açık adresini belirtir dilekçesi (Form dilekçe)

b) Varsa Defin belgesinin ilgili makamdan alınacak tasdikli örneği ve nüfus müdürlüğünden alınacak vukuatlı nüfus belgesi veya mahkemeden alınacak tasdikli veraset ilamı,

(4) Vakıfça kabul edilecek mücbir sebep olmaksızın vefat tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaat etmeyenlerin başvuruları kabul edilmez.

MADDE 5- TABİİ AFET YARDIMI:

 (1) Tabii Afet Yardımında; yangın, sel, deprem, çığ, heyelân ve benzeri afetlerden sürekli veya belirli aralıklarla ikamet ettiği ev ve ev eşyaları ile üyenin kendisi veya eşine ait araçlara verilen zararlardan Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutardaki maddi zararları, olay tarihinde kesintisiz bir yıllık üyelik süresini tamamlayan üyeler yararlanır.

(2) Üyelerimizin naklen atanma veya görevlendirme nedeniyle ailesinin ikamet ettiği şehir dışındaki bir yerde çalışmaları halinde, ailesinin kullandığı araba, kiralık ev, ev eşyası veya tapulu evinin afet bölgesinde zarara uğraması halinde de Tabii Afet yardımı yapılır.

(3) Yazılı müracaatlarda; üyenin üyelik tarihi bildirilir ve afet yardımından yararlanmak isteyen kişinin temin edeceği aşağıdaki belgeler eklenir.

(a) Afet yardımı talebini, afetin meydana geldiği yerin adresi ile tebligat yapılacak açık adresini belirtir dilekçesi (Form dilekçe)

(b) Olayın vukuu bulduğu yer mülki amirince veya görevli kriz masası veya diğer makamca resmi mühürle tasdik edilmiş hasarın ve/veya hasar miktarının açıkça belirtildiği rapor veya sair bir belge

(4) Uğranılan zarar miktarı yapılacak yardım miktarından az ise, az olan miktar ödenir. 

(5) Vakıfça kabul edilecek mücbir sebep olmaksızın olay tarihinden itibaren üç ay içinde yardım için müracaat etmeyenlerin başvuruları kabul edilmez.

MADDE 6- SÜNNET YARDIMI: 

(1) Sünnet yardımı, olay tarihinde kesintisiz bir yıllık üyelik süresini dolduran Vakıf üyelerinin çocuklarını toplu veya ferdi olarak sünnet ettirdikleri takdirde yapılır.

(2) Ferdi sünnetler; Vakıf üyelerimiz çocuklarını ferdi olarak da sünnet ettirebilirler.

(3) Yazılı müracaatlarda, üyenin üyelik tarihi bildirilir ve sünnet yardımından yararlanmak isteyen üyemizin temin edeceği aşağıdaki belgeler eklenir.

(a) Sünnet yardımı talebini ve tebligat yapılacak açık adresini belirtir dilekçesi (Form dilekçe)

(b) Sünnet ameliyesinin yapıldığına dair belgesi,

(c) Sünnet ettirilen çocuğun veya çocukların tasdikli nüfus cüzdanı sureti,

(4) Sünnet yardımının evli iki vakıf üyesi tarafından talep edilmesi halinde bu yardım eşlerden sadece birisine yapılır.

(5) Her Vakıf üyesi için bir takvim yılı içerisinde birden fazla sünnet yardımı talebi yapılması halinde, aynı veya ayrı tarihlerde talep edilmesine bakılmaksızın sünnet ettirilen her çocuk için tam sünnet yardımı yapılır.

(6) Vakıfça kabul edilecek mücbir sebep olmaksızın sünnet tarihinden itibaren üç ay içerisinde yardım için müracaat etmeyenlerin başvuruları kabul edilmez.   

MADDE 7- DOĞUM YARDIMI:

(1) Doğum Yardımı, olay tarihinde kesintisiz bir yıllık üyelik süresini tamamlayan üyenin kendisinin veya eşinin doğum yapması halinde üyenin kendisine ödenir.

(2) Doğum yardımının yapılabilmesi için, doğumla ilgili resmi raporda, çocuğun canlı olarak doğduğunun belirtilmiş olması gerekmektedir.

(3) Müracaatlarda, doğum yardımı alacak üyenin üyelik tarihi belirtilir ve doğum yardımı yapılacak üyemiz tarafından temin edilecek aşağıdaki belgeler eklenir.

a) Doğum yardımı talebini ve tebligat yapılacak açık adresini belirtir dilekçesi (Form dilekçe)

b) Resmi doğum raporunun aslı veya tasdikli fotokopisi ya da Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabibi tarafından tasdik ettirilmiş Ebenin vermiş olduğu doğum raporu veya tasdikli sureti,

(4) Doğum yardımının evli iki vakıf üyesi tarafından talep edilmesi halinde bu yardım eşlerden birisine yapılır.

(5) Doğumda birden fazla çocuk olması halinde, her çocuk için tam doğum yardımı yapılır.

(6) Vakıfça kabul edilecek mücbir sebep olmaksızın doğum tarihinden üç ay sonra yapılacak yardım talepleri kabul edilmez. 

 MADDE 8- YÖNETMELİĞİN ORTAK HÜKÜMLERİ:

(1) Başvuru ya da olay tarihine kadar vakfa aidat veya başka bir nedenden dolayı vadesi gelen anapara ve ferilerin mahsup edilmesi suretiyle varsa bakiye yardım yapılır.

(2) Bu yönetmelik hükümleri gereğince üyelerimize yapılacak yardımlar, başvurunun yapıldığı tarihteki Yönetmeliklerde belirtilen veya Yönetim Kurulunca belirlenen yardım miktarına göre yapılır.

(3) Sağlık, Sosyal ve Kültürel Yardım talepleri gerçeğe uygun bulunmaması ya da Yönetmeliğe aykırı mükerrer talepler tespit edildiği hallerde, üyelerimize yapılan yardımlar, ödeme tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte geri alınır. Ayrıca Yönetim Kurulunca asgari ücretin brüt tutarının iki katı tutarında gecikme cezası rızaen aksi takdirde hükmen tahsil edilir.

(4) Gerekli belgeleri eksiksiz olarak dilekçeye eklemeyen üyeye, vakıfça belirlenen süre içinde eksik belgeleri tamamlamayanların başvuruları işlemden kaldırılır.

(5) Sağlık, sosyal ve kültürel yardım taleplerinin karşılanabilmesi için olay tarihi itibariyle üyeliğinin bulunması gerekir.

(6) Sağlık, Sosyal ve Kültürel yardım talebleri üyenin bildireceği Posta Çeki hesabına ödenir.

GEÇİCİ MADDE 1: (1) 25.01.2006 tarihinden sonra vefat edenler ile bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 01.07.2001 tarihine kadar 4 üncü madde de yazılı olan bir yıllık müracaat süresi aranmaz.

MADDE 9- YÜRÜRLÜK: (1) İş bu Yönetmelik, 01.07.2001 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- YÜRÜTME (1) Bu Yönetmelik hükümleri Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 

 

Tweet