MADDE- 1 VAKFIN ADI

Vakfın adı “PTT ve Türk Telekom Vakfı “olup, kısa adı “PTT VAKFI “dır. PTT VAKFI özel hukuk tüzel kişiliğe sahiptir.

MADDE -2 VAKFIN KURUCULARI

Vakfın kurucularının isim ve adresleri aşağıda gösterilmiştir

 1. MEHMET HİCRİ GÖÇEOĞLU -(PTT Eski Genel Müdürü ) Yazmacı Tahir Sok. Polat sitesi A.blok D.30 Bostancı -İSTANBUL
 2. ABDÜLKADİR MUHİTTİN ELKER -(PTT Eski Genel Müdür Yardımcısı Bahçelievler 1.cad. No:35/2 ANKARA
 3. ERGUN ORÇUN -(PTT Eski Genel Müdür Yardımcısı ) Gençlik cad. çolakoğlu sitesi 3/5 Bornova/İZMİR
 4. ETHEM RUHİ ORMAY -(PTT Eski Yönetim Kurulu Üyesi Bahçelievler ören sok. No:2/11 ANKARA
 5. ZEKİ GÜNSOY-(PTT Eski yönetim Kurulu Üyesi Necatibey cad. No:16/8 Yenişehir /ANKARA
 6. AYHAN FIRAT -(PTT Eski Yönetim Kurulu Üyesi ) Bahçelievler 71.sok. no:3/5 ANKARA
 7. MEHMET ŞEVKİ ECEVİT Kavaklıdere Paris cad. no:2/3 ANKARA
 8. KAMİL KIRNAZ -(PTT Eski Sağlık Sandığı Müdürü ) Hasköy Tütüncü sok. no: 10/5 ANKARA
 9. ARİF SÜLEYMAN HOCALAR -(PTT Eski Araştırma ve Geliş. Kur. Üyesi) Aşağı Ayrancı yazanlar sok. no:21/10 ANKARA
 10. BASRİ ÜNAL Nazilli sok. no:11/3 Yukarı Ayrancı /ANKARA
 11. NURİYE ÜNVER Cebeci keskin sok. no:18/6 ANKARA
 12. İRFAN ANGER Güvenlik sok. no. 76/A ANKARA
 13. SAMİ ATAY Seçkintaş sitesi no:16/9 Hatay /İZMİR
 14. OSMAN OZULU Aydınlıkevler çağdaş sok. no:100/7 ANKARA
 15. ALİ OSMAN YARDIM Akdeniz cad. no:26/4 ANKARA

MADDE 3-VAKFIN KURULUŞU VE YAZIŞMA ADRESİ

Vakfımız Türk medeni kanunu hükümlerine göre 31.12.1974 tarihinde “PTT Personeli Emekliler Dul ve Yetimler Sağlık Sosyal ve Kültürel Hizmetler Yardımlaşma Vakfı “adıyla kurulmuş 18.02.1975 tarih ve 15153 sayılı resmi gazetede yayınlanarak faaliyete geçirilmiştir. Vakfın adı, “PTT ve Türk Telekom VAKFI “olarak değiştirilmiştir.

Yazışma adresi: İzmir-2 caddesi No:40/6 Kızılay ÇANKAYA / ANKARA olup, posta kod numarası 06440 dır. Telefon numarası: 418 2058 – 418 1938 dir. Faks numarası: 418 2065 dir.

MADDE 4-VAKFIN AMAÇLARI

Üyelerine sağlık, sosyal ve kültürel alanlarda hizmet vermek suretiyle, üyeler arasındaki yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, Vakfın amacının özünü teşkil eder. Tespit edilen ilkeler, aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

 1. Üyelerin, öğrenimde bulunan çocuklarına, yönetim kurulu tarafından çıkartılacak yönetmelikteki şartlara uygun olarak öğrenim desteği vermek, ilgili makamlardan izin almak suretiyle lüzum görülen yerlerde her kademedeki eğitim ve öğretim kurumları ile okullar ve dershaneler açmak.
 2. Üyelerin, çocuklarını toplu veya ferdi olarak sünnet ettirmeleri halinde yardımda bulunmak,
 3. Üyelerin vefatı halinde, sağ kalan eşine, eşi yoksa çocuklarına, çocukları da yoksa sağ olan ana ve babasına ölüm yardımında bulunmak,
 4. Yangın, sel, deprem, çığ, heyelan ve benzeri tabii afetlere maruz kalıp zarar gören üyelerine yardımda bulunmak,
 5. Üyelerin yüksek öğrenimdeki çocukları için, öğrenci yurdu açmak ve işletmek,
 6. Emekli üyeleri için huzurevleri açmak ve işletmek,
 7. Yönetim kurulu tarafından çıkartılacak yönetmelik ile belirlenecek şartlara göre doğum yardımı yapmak,
 8. İş kazası sebebiyle malul duruma düşen üyelere yardımda bulunmak,
 9. Üyelerine sağlık yardımı yapmak, sağlık tesisleri kurmak ve işletmek, ilgili makamlardan izin almak suretiyle Sağlık Teşhis Merkezleri açmak,
 10. Düzenlenecek bir uygulama ile üyelerinin sigortalanmasını sağlamak,
 11. Üyelerin ihtiyaçları için kamp, misafirhane, lokal, kreş gibi tesisler açmak ve işletmek,
 12. Üyelerin kan ve organ nakli ihtiyaçlarını temin etmek üzere, üyeler arasında organizasyon yaparak kan ve böbrek verici ve alıcılarını belirlemek, faaliyetlerinde bulunmak,
 13. Üyelerinin kendilerinin veya çocuklarının evlenmeleri halinde, destekte bulunmak,
 14. Yoksul üyelerinin geçim sıkıntılarını gidermek ve onları üretici duruma getirmek üzere, becerilerine uygun olan dikiş, nakış, örgü, dokuma makinesi alımları için kendilerine destekte bulunmak,
 15. Vakfın ve PTT faaliyetlerinin tanıtımı için dergi, broşür, çıkartmak çeşitli konularda piyango tertiplemek, gelir getirici toplantılar düzenlemek,
 16. Tüketim mağazaları açmak, üretim merkezlerinden ucuza satın alacağı tüketim maddelerini üyelerinin istifadesine sunmak,
 17. Üyelerine, yönetim kurulu tarafından çıkartılacak yönetmelik ile belirlenecek şartlarla ayni veya nakdi yardım yapmak,
 18. Üyelerinin mesken ihtiyaçları için finansal destekte bulunmak,
 19. Yasal izinler dahilinde sürücü kursları açmak,
 20. Sigortacılıkta aracılık hizmetleri yapmak,
 21. Vakfın mal varlığını arttırmak için, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ nün müsaadesini de almak suretiyle, her çeşit gayrimenkul satın almak, satmak, inşaat yapmak, taşınmaz mal ve tesislerini işletmek, kiraya vermek, gerektiğinde ipotek ettirmek suretiyle Vakfa gelir temin etmek,
 22. Vakfın gelirlerini arttırmak üzere, yönetim kurulunun uygun göreceği şirketlere ortak olmak, şirket kurmak ve işletmek,
 23. Resmi ve özel kurumlardan tahvil ve hisse senedi almak ve satmak,
 24. Diğer ticari faaliyetlerde bulunmak,
 25. Gerektiğinde yönetmelikler hazırlamak ve yönetmeliklerde değişiklikler yapmak,
 26. Yetkili makamlardan izin almak suretiyle, özel ve tüzel kişilerin yapacakları taşınır ve taşınmaz mal bağışlarını kabul etmek,
 27. Sağlık sosyal ve kültürel hizmetlerle ilgili yönetmeliklerin uygulama tarihlerini tespit etmek,
 28. Diğer Sosyal, Kültürel ve eğitim yardımlarında ve faaliyetlerinde bulunmak,

MADDE 5-VAKFIN MALLARI VE GELİRLERİ

A- MALLARI:

 1. Ankara Maltepe’ de mevcut 13.06.1972 tarih ve pafta 145, ada 4267, parsel 3’ de 5232 yevmiye ile kayıtlı alım tarihindeki değeri 400.000.-lira ve bugünkü değeri 400.000.000.-lira olan gayrimenkulün tamamı,
 2. Vakfın binalarındaki duran varlıklar ve demirbaş defterinde kayıtlı taşınır mal ve eşyalar.

B) GELİRLERİ:

 1. Vakıf üyelerinin ödedikleri aidatlar,
 2. Bağışlar,
 3. Çeşitli düzenlemeler ve tertip edilecek piyango çekilişleriyle elde edilecek gelirler,
 4. Sigorta acenteliği yapmak suretiyle sağlanacak gelirler,
 5. Vakfın kuracağı tesislerin işletilmesinden elde edilecek gelirler,
 6. Sahip olunacak tesislerin alım ve satımı ile işletilmesinden temin edilecek gelirler,
 7. Banka faizlerinden sağlanacak gelirler,
 8. Vakıf amaç ve faaliyetleri çerçevesinde kurulacak, iştirak edecek veya hissesi alınmak suretiyle ortak olunacak karlı şirket veya sair ortaklıkların kâr paylarından sağlanacak temettüler,
 9. Diğer ticari faaliyetlerden sağlanacak gelirler,
 10. Satın alınacak Devlet hazine bonosu, hisse senedi, tahvil ile yerli ve yabancı bir veya birden fazla şirketin hisse senedi ve tahvillerinden temin edilecek gelirler.
 11. Türk medeni kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğe uygun, vakfın amacına benzer olarak faaliyette bulunan yerli ve yabancı vakıflarla iş birliği yapmak suretiyle yabancı vakıflardan temin edilen yardım gelirleri.

MADDE 6-BÜTÇE YILI

Vakfın bütçe yılı, yapılacak olan Genel Kurul tarihleri arasındaki dönemleridir.

MADDE 7-VAKFIN HAKLARI VE ÇALIŞMA VE ESASLARI

Vakıf özel hukuka tabii ve tüzel kişiliğe sahip olduğundan, kanunlar ve vakıf senedi yolu ile hukuk alanındaki bütün haklardan faydalanır. Vakfın sosyal ve ticari faaliyetleri ile çalışma esasları Vakıf senedi ve yönetmelikler çerçevesinde yürütülür.

MADDE 8- VAKFIN ORGANLARI

Vakfın organları şunlardır:

 1. Genel kurul,
 2. Yönetim kurulu,
 3. Denetim kurulu,

MADDE 9- GENEL KURULUN TEŞEKKÜLÜ

Genel kurulun teşekkülü aşağıda sıralanmıştır.

 1. PTT Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri,
 2. Türk Telekomünikasyon A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri,
 3. PTT Genel Müdürlüğü Genel Müdür ve Yardımcıları,
 4. Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdür ve Yardımcıları,
 5. Vakıf kurucularının mevcut olanları,
 6. Vakıf eski Yönetim Kurulları Başkanları,
 7. Yönetim Kurulunun Asil ve Yedek Üyeleri,
 8. PTT Genel Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü teşkilat yapısında bulunan Bölge, il veya Müstakil Ünitelerin Amirleri ya da bunların yetki verecekleri Vakfa üye olan bir personel, Genel kurul üyesi olmayan diğer vakıf üyeleri genel kurul toplantısına izleyici olarak katılabilirler. Alınacak kararlara iştirak edemezler ve oy kullanamazlar.

MADDE 10- GENEL KURUL TOPLANTISI VE OYLAMA

Vakfın genel kurulu, üç yılda bir Mayıs ayı içinde toplanır. Olağanüstü toplantı ise yönetim kurulunun isteğiyle veya genel kurul üyelerinin 2/3’ ünün yazılı talebi ile tespit edilecek tarihte yapılır.

Üç yılda bir yapılacak olan olağan genel kurul toplantısı, genel kurul üyelerine en az 10 gün önceden yazıyla bildirilir. Toplantıya katılmayacak durumda olan genel kurul üyeleri vakıf üyesine verecekleri yazılı vekâlet ile kendilerini temsil ettirebilirler.

Genel kurul toplantısının tespit edilen tarihte yapılabilmesi için genel kurul üyelerinin yarıdan bir fazlasının toplantıya katılması zorunludur. Çoğunluğun sağlanamaması halinde, toplantı tarihi 15 gün sonraya ertelenir. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Kararların oylanmasında müspet oyların yarıdan bir fazla olması yeterlidir. Yapılacak oylamada vekâletle oy kullanabilir. Ancak bir kişide, birden fazla vekâlet toplanamaz.

Genel kurul üyesi olmayan diğer vakıf üyeleri, toplantıya sadece izleyici olarak katılabilirler.

MADDE 11- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır.

 1. Yönetim ve denetim kurullarının asil ve yedek üyelerini seçmek ve gerektiğinde görevlerine son vermek,
 2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık bütçe bilanço ve çalışma raporlarını tetkik, tadil ve tasdik etmek,
 3. Yönetim Kurulunun getireceği teklifleri inceleyip karara bağlamak,
 4. Denetim Kurulunun sunacağı raporu inceleyip onaylamak,
 5. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Vakıf Senedi ve yönetmelik değişikliklerini ve yeni yönetmelikleri incelemek ve onaylamak,
 6. Vakfın gelir ve gider hesaplarını inceleyip karara bağlamak,
 7. Gerektiğinde Vakfın dağılmasına karar vermek,

MADDE 12- YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli veya açık oyla, PTT ve Türk Telekomünikasyon A.Ş Genel Müdürlüklerinde çalışan Vakıf üyeleri arasından seçilecek 7 asil 7 yedek üyeden teşekkül eder.

Yönetim kurulu üyeleri, kendi aralarından 1 Genel Başkan,1 Genel Başkan Yardımcısı, 1 Genel Sekreter, 1 Genel Sayman seçerek görev bölümü yaparlar.

Genel Başkan aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Başkan Yardımcısı, Başkanın yokluğunda Başkanın yetkilerini kullanır.

MADDE 13- YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

Yönetim kurulu toplantısı, kurul Başkanın lüzum görmesi halinde veya üyelerin yarıdan bir fazlasının yazılı talebiyle yapılır. Toplantı üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla yapılır. Yönetim Kurulu ayda en az bir kere toplanır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Yönetim kurulu toplantılarına arka arkaya 3 defa veya 1 yıl içinde toplam beş defa mazeretsiz olarak katılmayan üyenin görevi kendiliğinden sona erer. Herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine Yönetim Kurulu tarafından yedek üyelerden biri göreve çağırılır.

MADDE 14- YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri aşağıda sıralanmıştır.

 1. Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek üzere çalışma programları hazırlamak,
 2. Vakfın takvim yılı sonu itibari ile bilançosunu ve gelir-gider hesaplarını çıkarmak,
 3. Genel Kurulda görüşülmek üzere üç yıllık tahmini bütçe ve üç yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Genel Kurula sunmak Genel Kurulun kabul ettiği üç yıllık bütçeyi uygulamak,
 4. Normal ve olağanüstü Genel Kurul Toplantısının tarihini ve yerini tespit edip en az 10 gün önceden Genel Kurul üyelerine bildirmek,
 5. Vakıf Senedi değişikliklerini Genel Kurul onayından geçirmek,
 6. Hazırlayacağı Yönetmelikleri Genel Kurul´un onayından geçirmek ve yönetmeliklerde yapılacak değişiklikleri karara bağlamak,
 7. Vakıf hizmetlerinde çalışacak personelin seçimini yapmak, atamak, gerektiğinde görevlerine son vermek,
 8. Vakıfta çalışan personelin maaş ve sosyal yardım miktarlarını Devlet memuruna yapılan zamları göz önüne alarak 6 ayda bir yeniden düzenlemek,
 9. Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı almak ve uygulamak,
 10. Genel Kurulca belirlenen genel politikalar ışığında, Vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak,
 11. Vakfın Muhasebe işlemlerini takip ve kontrol etmek, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançolar düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlamak,
 12. Genel Kurul Toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerini getirmek, döneme ait Vakıf Faaliyet raporunu Genel Kurulda ibraya sunmak,
 13. Vakıf faaliyetlerini ilgili mevzuat ile Vakıf Senedi ve Yönetmelik Hükümlerine göre yürütmek ve yükümlülüklerini yerine getirmek.

MADDE 15-YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ

 Yönetim Kurulunun yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

 1. Vakfın gelirlerini artırmak amacıyla, Vakıflar Genel Müdürlüğünün müsaadesini almak suretiyle gayrimenkul alıp satmak, inşaat yapmak, gayrimenkullerini işletmek veya kiraya vermek,
 2. Gayrimenkulleri üzerinde ipotek veya ayni haklar tesis etmek,
 3. Sosyal Tesisler yapmak, huzur evleri edinmek, işletmek, kiraya vermek veya satmak,
 4. Tahvil veya hisse senedi almak veya satmak,
 5. Sigorta Acenteliği yapmak,
 6. Yönetmeliklerde gerekli görülen değişiklikleri yapmak, yönetmelikler hazırlamak, senet değişikliği tekliflerini hazırlayıp Genel Kurula sunmak,
 7. Vakfın gelirlerini artırmak amacıyla gerektiğinde Vakfın amacına uygun olarak çeşitli sosyal tesislere sahip olmak veya tesislere ortak olmak,
 8. Gelir getirici sosyal ve ticari faaliyetlerde bulunmak,
 9. İşletmeler, şirketler kurmak ve işletmek ve Anonim Şirketlere ortak olmak,
 10. Vakıfta çalışan personelin maaş ve sosyal yardım miktarlarını Devlet memuruna yapılan zamları göz önüne alarak 6 ayda bir yeniden düzenlemek,
 11. Vakıfta çalışacak personelin atamasını yapmak ve gerektiğinde işlerine son vermek,
 12. Yetkili makamlardan izin alarak yabancı gerçek ve tüzel kişilerden şartlı veya şartsız olarak her türlü taşınır, taşınmaz mal ve bağışları kabul etmek,
 13. Gerektiğinde üye aidatlarını artırmak,
 14. Gayesi doğrultusunda yayın faaliyetlerinde bulunmak, gelir getirici toplantılar düzenlemek, eşya piyangosu tertip etmek,
 15. Taşınır ve taşınmaz mal bağışlarını şartlı veya şartsız kabul etmek,
 16. Vakfın amaçlarına uygun olarak diğer sağlık, sosyal, kültürel, eğitim ve ticari faaliyetlerde bulunmak, sağlık teşhis merkezleri açmak,
 17. Vakfa gelir sağlamak üzere internet ve diğer elektronik ortamlar başta olmak üzere ilan ve reklam hizmetleri vermek, işbirliği anlaşmalar yapmak suretiyle ulusal ve uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunmak, ticari ve emlak komisyonculuğu ile benzeri konularda danışmanlık hizmetleri yapmak, ticari faaliyetlerde bulunmak ve benzeri yurtiçi ve yurtdışı organizasyonlarda bulunmak,

MADDE 16 – DENETLEME KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ

Denetleme kurulu Genel Kurul tarafından gizli veya açık oyla PTT ve Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlükleri mensupları (çalışanları) ve Vakıf üyeleri arasından seçilecek üç asil ve üç yedek üyeden teşekkül eder. Süresi biten denetici ve yedekleri yeniden seçilebilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asil üye yerine yedek üye Yönetim Kurulu tarafından göreve çağırılır.

MADDE 17- DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Vakıf Denetleme Kurulu yılda en az bir olmak üzere Vakfın gelir ve gider hesaplarını sosyal ve ticari konulardaki faaliyetlerini, Vakıfla ilgili diğer çalışmaları tetkik eder. Düzenleyeceği raporunu Yönetim kuruluna verir. Denetleme Kurulu ayrıca hesap dönemi itibari ile hazırlayacağı raporunu normal ve olağanüstü toplanacak genel kurula gönderilmek üzere 15 gün önceden yönetim kuruluna verir.

MADDE 18-VAKFIN TEMSİLİ VE YÜKÜMLÜLÜK

Yargı ve idari organlar karşısında özel ve tüzel kişilerle olan ilişkilerde Vakfı, Genel Merkezde yönetim Kurulu başkanı temsil eder.

Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Genel Başkandır.

Genel Başkan olarak, gerektiğinde Vakfın temsili konusunda, kendisi adına bir Yönetim Kurulu üyesini görevlendirebilir.

Vakfın Kurumlarla, özel ve tüzel kişilerle yapacağı sözleşmeler ve sözleşmelerle ilgili ödemeler ile diğer konulardaki resmi yazışmalarda, Genel Başkan veya yardımcısı ile Genel Sekreter veya Genel Saymanın imzaları bulunur. Yazışmalarda çift imza bulunur. Yükümlülük getirmeyen özellikteki yazılarda tek imza yeterli olabilir.

MADDE 19- GENEL MERKEZDE GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL KADROSU

Yönetim kurulu, vakıf amaç ve faaliyetlerin gerektirdiği iş durumuna göre bir vakıf müdürü ve iki müdür yardımcısı ile yeteri kadar unvan ve görevde personel çalıştırabilir. Çalışanların işe alımı, iş sözleşmelerinin sona erdirilmesi, ücret ve sair istihdam usul ve esasları, yönetim kurulu tarafından çıkartılacak yönetmelik ile belirlenir.

Vakıf Müdürü, Vakıf hizmetlerinin iyi ve randımanlı bir şekilde yürütülmesinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları uygular. Yapılan çalışmalardan gerektiğinde kendilerine bilgi verir. Çalışan personelin görev ve çalışmalarını düzenler. Emredici hüküm bulunmayan ve bir yükümlülük getirmeyen özellikteki yazıları imzalayabilir. Vakıf Müdürü, Yönetmeliklerde belirtilen sosyal ve kültürel yardımların üyelerimize ödenmesi ve sigorta işlemleri ile ilgili yazışmaları ilgili müdür ve şefler ile birlikte imza eder. Ayrıca, vakıf müdürü veya yetki vereceği yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle olan her türlü idari, mali, sosyal ve kültürel iş ve işlemlerin yapılmasında Vakfı temsil eder.

MADDE 20-VAKIF ÜYELERİNE YAPILACAK YARDIMLAR

Vakfın üyelerine yapılacak yardımlar, Yönetim Kurulunca düzenlenecek Yönetmeliklerde belirtilir. Vakıf yardımlarından yararlanmak için aidat ödemiş olmak şarttır. Genel Kurul üyeliği görevlerinden dolayı otomatikman üye olanlar, otomatikman üye oldukları tarihten itibaren birikmiş aidat ve varsa diğer borçlarını ödemedikçe Vakıf Yardımlarından yararlanamazlar. Sağlık, sosyal ve kültürel hizmetler yönetmeliğindeki yardım çeşitlerinden uygulamaya konulacak olanların uygulama tarihlerini yönetim kurulu tespit eder ve yazılı veya elektronik ortamda üyelerine duyurulur. Yardımlardan yararlanılabilmesi için üyelik süresinin ne kadar devam etmiş olması gerektiğini yönetim kurulu belirler. Emeklilik, Ölüm, Doğum, Sünnet, Tabii Afet, sağlık sebebiyle ortaya çıkan olayın ve benzeri yardım yapılacak olayların meydana geliş tarihinden itibaren Yönetim Kurulu tarafından çıkartılan yönetmeliklerde belirtilen süreler içerisinde başvuru yapmayanlara bu yardımlar yapılamaz. Uygulama tarihinden önce meydana gelen olaylar için yapılacak yardım talepleri kabul edilmez. Yüksek Öğrenim Desteğinden, istekli fazla olduğu takdirde, küçük dereceli memurlar ve işçiler ile yoksul durumda olanlara öncelik hakkı verilir.

MADDE 21-GÖREVLERİN FAHRİLİĞİ

Vakıf Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Vakıftaki hizmetlerinden dolayı ücret alamazlar.

Ancak merkezleri dışında görevlendirildikleri takdirde, zaruri yol giderleri ile yevmiye tutarı kendilerine ödenir.

Merkezleri dışında görevlendirilecek olanlar ile Genel Kurul Toplantısına katılacak Genel Kurul üyelerinin yevmiye ve zaruri yol giderleri miktarları Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

MADDE 22-VAKFA KİMLERİN ÜYE OLABİLECEKLERİ

 1. Dokuzuncu madde belirtilen Genel Kurul üyeleri, görevlerini devam ettirdikleri süre boyunca, Vakfa otomatikman üye olmuş sayılırlar. Vakfa otomatikman Genel Kurul Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyesi olanlar, birikmiş aidat ve varsa diğer borçlarını ödemedikleri sürece Vakfın yardımlarından yararlanamazlar. Ancak, bu sıfatlarının düşmesi halinde, aidatlarını ödedikleri takdirde üyelikleri devam eder ve yardımlardan yararlanırlar.
 2. Vakfa, PTT ve Türk Telekom Genel Müdürlükleri, PTT Vakfı, PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı, Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı, PTT ve Telekom Memurları Müteselsil Kefalet Sandıkları ile bunların ortaklık ve/veya iştiraklerin çalışanları ile bunların emekli, dul ve yetimleri üye olabilirler. Buralardan özelleştirme veya başka herhangi bir suretle ayrılmaları halinde, aidatları ödemeleri kaydıyla vakıf ile vakıf yönetim ve denetim kurulu üyelikleri kesintisiz devam eder veya yeniden üye olabilirler.
 3. Otomatik üyelik halleri hariç üyelik durumu, bununla ilgili dilekçenin vakıf kayıtlarına girdiği tarihten itibaren başlar. Üyelikten ayrılanlar, emekli olanlar veya aidatlarını belirlenen sürede ödemeyenlerin üyelikleri sona erer. Bu durumda olanlara ödedikleri aidatlar iade edilmez, kendilerine ve çocuklarına yapılmakta olan yardımlar durdurulur.
 4. Ancak, emekli olanlar ile adı geçen Genel Müdürlüklerde çalışmakta iken ayrılanlar, ayrılış/emekli oluş tarihinden itibaren 6 ay içinde tekrar üyeliklerini devam ettirmelerini isteyen dilekçe verdikleri ve üye aidatını ayrılış/emekli oluş tarihinden yılsonuna kadar peşin ödedikleri takdirde üyelikleri kesintisiz devam eder ve ilgili Yönetmelik hükümleri uygulanır.
 5. Üyeler, aidatlarını 6 ay içinde; mücbir sebep olmaksızın ödememeleri halinde istifa dilekçesi aranmaksızın Yönetim Kurulu tarafından verilecek karara göre üyelikleri sona erer. Üyelikten ayrılanlar ile emekli olanlar daha sonra Vakfa üye olabilirler. Bu takdirde Vakıf Senedi ve Yönetmelik Hükümleri uygulanır.
 6. Askerlik, doğum ve sağlık vs. gibi nedenlerle ücretsiz izin almak durumunda olan üyeler, aidatlarını ödedikleri sürece üyelikleri devam eder. Ancak, tekrar göreve başlamaları halinde eski üyelik süreleri, birikmiş aidatını tekrar göreve başladığı tarihten itibaren bir ay içinde peşin ödedikleri takdirde, ücretsiz izin süreleriyle birleştirilir.
 7. Toplu ödeme yapmak suretiyle, geriye dönük üyelik ve yardım talepleri kabul edilmez.

MADDE 23- VAKFIN DAĞILMASI

Yönetim Kurulu; Vakfın gayesinin imkânsız hale geldiği veya Vakıf üyelerinin çalıştığı teşkilatın yasal sebeplerle bölünmesi veya dağılması nedeniyle, amacın tahakkukunun zorlaşması halinde durumunu Genel Kurula bildirir. Genel Kurul her ne sebep olursa olsun Vakfın dağılmasına karar verirse, yazı ile yetkili Asliye Hukuk Mahkemesine Yönetim Kurulu eliyle başvurarak, Mahkeme siciline tescilini isteyebilir. Bu takdirde, Vakfa ait taşınır ve taşınmaz bütün mallar ve hakların tamamı, mevcut veya PTT Genel Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon A.Ş Genel Müdürlüğü çalışanları tarafından aynı amaçlı kurulacak ve bu kuruluşta çalışanların üye olabileceği yeni Vakıflara üye oranı nispetine göre devredilir.

MADDE 24- DEĞİNİLMEYEN HUSUSLAR

Vakfa üye olanlar, Vakıf senedini ve yönetmeliklerini kabul etmiş sayılırlar. Bu Vakıf senedinde hüküm bulunmayan hallerde, 903 sayılı kanun ile ona dayanılarak çıkarılmış ve çıkarılacak olan Tüzük hükümleri uygulanır.

MADDE 25- YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ

Ankara 14.Noterliğince düzenlenen 09.12.1974 tarih, 36748 yevmiye numaralı Vakıf Senedi ve Vakıf, Ankara 12.Hukuk mahkemesinin 31.12.21974 tarih 1974/623 Esas 1974/515 Karar sayılı kararı ile tescil edilmiştir. İş bu Vakıf Senedi tescil tarihi itibariyle yürürlüktedir.