MADDE 1-AMAÇ:

(1) Vakıf üyelerinin, yurt içinde veya yurtdışında ön lisans ve lisans düzeylerinde yüksek öğretim kurumlarına devam eden çocuklarına, bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak öğrenim desteği verilmek suretiyle karşılıklı yardımda bulunmasıdır.

MADDE 2- KAPSAM:

(1) Yükseköğrenim desteğinden, başvuru tarihinde bir yıllık üyelik süresini tamamlamış olan Vakıf üyeleri yararlanır.

(2) Destek talebinde bulunanların sayısının vakıfça tahsis edilen parasal kaynaktan fazla olması halinde, destek tahsis edileceklerin seçimi, Yönetim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslara göre yapılır.

(3) Seçim işleminde, gerektiğinde, üyelerin öksüz ve yetim olan çocukları ile düşük dereceli memur, daimi işçi ve emekli durumundaki yoksul üyelerin çocuklarına öncelik hakkı verilir.

(4) Ödenecek destek miktarı, Vakıf mali durumu dikkate alınarak, Yönetim Kurulunca belirlenir ve uygun iletişim kanallarıyla duyurulur.

MADDE 3-DESTEKTEN YARARLANAMAYACAK OLANLAR:

(1) Aşağıda belirtilenlere yükseköğrenim desteği yapılmaz:

a) Başvuru tarihinde kesintisiz bir yıl üyelik süresini doldurmayan üyelerin çocukları,

b) Açık öğretim fakültesinin örgün eğitim mecburiyeti bulunan bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler hariç Açık Öğretim Fakültesine kayıtlı olanlar,

c) Askeri veya sivil okullarda yatılı olarak öğrenimde bulunanlar,

d) Yükseköğrenimleri sırasında, herhangi bir işyerinde ücret karşılığında çalışmakta olanlar,

e) Uzaktan eğitim görenler,

f) Vakıftan almış olduğu yükseköğrenim destek borcunu ferileriyle bitirmeyenler ikinci kez Yükseköğrenim desteğinden yararlanamaz,

g) Lisansüstü ve benzeri öğrenim yapmakta olanlar, yükseköğrenim desteğinden yararlanamazlar.

(2) Vakfın gelir durumu arttıkça, yukarıda yazılı olan maddeler, Yönetim Kurulu kararıyla kısmen veya tamamen Yönetmelikten çıkarılabilir.

MADDE 4- DESTEK ÖDEMESİ:

(1) Destek ödemesi, öğrencinin PTT Merkez ve Şubelerinde açtıracağı posta çeki hesaplarına havale edilir.

MADDE 5- DESTEK ÖDEME SÜRESİ:

(1) Destek ödemesine, öğrencinin bulunduğu sınıftan itibaren başlanır ve okulun kalan öğrenim süresi kadar devam eder.

(2) Destek tahsisinden önceki öğrenim süresi için ödeme yapılmaz.

(3) Ödemelere, her yıl Ekim ayında başlanır. Haziran ayında son bulur. Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları için ödeme yapılmaz.

(4) Son sınıfta bulunan öğrencilerin desteği, o yılın Haziran ayı sonunda okulu bitmemiş olsa dahi kesilir.

(5) Herhangi bir nedenle okulundan ayrılmış olanlar ile öğrenim kurumundan alınacak belgeyi her yıl 15 Aralık tarihine kadar göndermeyenlerin yapılmakta olan destek ödemeleri durdurulur.

MADDE 6- DESTEK UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

(1) Destek ödenmesine başlanılmadan önce:

(a) Kefalet Senedi, Borçlu ve Kefillerin imza ve kimlikleri, Yetkili Ünite Müdürüne tasdik ettirilerek veya aslına uygunluğu tasdik edilmiş genel vekâletnameye dayanarak üye ve kefillerin avukatı tarafından veya imzaların Noterden onaylatılması veya imzaların PTT Vakfı Yönetim Kurulu asıl veya yedek üyeleri, Müdürü ve/veya müdür yardımcısı huzurunda atılması suretiyle tanzim ve tasdik edilerek Yüksek Öğrenim Destek Taahhüt ve Kefalet Senedinin,

(b) Her yıl öğrenimin başında öğrenciliğinin devam etmekte olduğuna dair, öğrenim kurumundan alınacak belgenin,

(c) Öğrencinin adına PTT Merkez ve Şubelerinde açtıracağı Posta Çeki hesap numarasının,

Üye tarafından Vakıf Başkanlığına belirlenen süre içinde ibraz etmesi gerekir.

(2) Yukarıda 1 inci fıkrada belirtilen belgelerin öğrenimin başladığı tarih veya en geç başvuru tarihine kadar Vakıf Genel Başkanlığı´na eksiksiz olarak gönderilmesi, bu belgelerinde eksik olması halinde tamamlanarak belirlenen süre içerisinde Vakıf Genel Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. Aksi halde belgeler gönderilene kadar ödeme yapılmaz.

(3) Destek ödemesi yapılacak öğrenciler, zamanında destek paralarını alabilmeleri için PTT Merkez ve Şubelerinde açtırdıkları hesap numarasında değişiklik olması halinde bu değişikliği, cari ayda destek ödemelerinin yapılacağı tarihe kadar Vakfa bildireceklerdir. Bildirilmemesi halinde bundan doğacak sorumluluk kendilerine ait olup, vuku bulacak uyuşmazlıklarda Vakıf kayıt ve hesapları geçerli olacaktır.

MADDE 7- DESTEĞİN GERİ ÖDENMESİ:

(1) Yükseköğrenim destek uygulaması, vadelerinde ödenmesi kaydıyla faizsiz geri ödemeli olarak yapılır. Geri ödeme miktarı, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen aylık taksit miktarı üzerinden ödenir. Senette yazılı miktarın ödenen destek miktarının altında kalması halinde fiilen ödenen destek miktarı esas alınarak sorumluluk ve kefalet miktarı belirlenecek ve geri ödeme yapılacaktır. İlk taksit ödemesine, uzatılmış dahi olsa okulun normal öğrenim süresi için belirlen sürenin bitiminden bir yıl sonraki Temmuz ayı içinde başlanır.

(2) Vakıf Senedinin 22 inci maddesinde belirtilenler ve/veya PTT ve Türk Telekom Genel Müdürlükleri, PTT Vakfı, PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı, Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı, PTT ve Telekom Memurları Müteselsil kefalet Sandıkları ile bunların ortaklık ve/veya iştiraklerinden ayrıldıktan sonra üyeliği devam ettirmeyenler ile çalışmakta iken emekli olduktan sonra üye veya emekli üye olarak üyeliğini devam ettirmemeleri nedeniyle üyelikleri düşen üyelerimizin; ayrılış/emekli oluş tarihinden önce Yükseköğrenim desteği tahsis edilen çocuklarına, üyeliklerinin devamı veya yenilenmesi yapılıncaya kadar ödenmekte olan Yükseköğrenim desteği durdurulur. Bu durum üç (3) ay devam eder. Eğer üyelik devam ettirilmez veya yenilenmez ise öğrenim desteği kesilir.

(3) Vakıfça, öğrenim desteği ödendikten ve geri ödemeleri bitene kadar üye, üyelikten herhangi bir sebeple ayrılamaz.

(4) Vefat halinde varsa dul ve yetimlerinin üye olması halinde destek ödeme ve taksitlerin geri ödenmesi aynen devam eder. Üyemizin vefatından sonra öğrenim gören çocuğu dışında üye olacak dul veya yetimi yoksa öğrencinin öğrenim süresi için belirlenen süre kadar Yükseköğrenim desteği ödenmesine devam edilir ve Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(5) Bu Yönetmelikte belirlenen esaslara göre Yükseköğrenim Desteği almaya hak kazanan üye;

(a) Aylık üyelik aidatını ödemezse, bu aylara ilişkin öğrenciye ödenen yüksek öğrenim desteği üyenin aidat borcunun ödenmesine kadar bekletilir ve aidat borcunun ödenmesi halinde birikmiş olan yüksek öğrenim destekleriyle birlikte ödenmesine devam edilir.

(b) Üyeliği, Vakıf Senedinde belirtilen sebeplerle sona ererse; üyeliğin sona erme tarihinde, destek tahsis ve ödeme işlemleri de sonlandırılır. Bu durumda destek borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin, üyeliği devam edenler her ay aylık çalışan üye aidatı tutarı kadar gecikme zammını aylık taksit miktarı ile birlikte ödeyecektir. Üyelikten ayrılan ve varsa dul veya yetimlerinden birinin yeniden üye olmayanların ise, her ay aylık çalışan üye aidatı tutarının iki katı tutarında gecikme zammını aylık taksit miktarı ile birlikte ödeyecektir. Yapılan ödemeler öncelikle gecikme zammına mahsup edilecektir.

(c) İkinci takside kadar (ikinci taksit dâhil) ödenmediği takdirde gecikme zamları anapara haline dönüşür ve bu şekilde üçüncü ayın başından itibaren vadesi gelmiş ve gelecek tüm taksitler muacceliyet kazanır.

(d) Muacceliyet kazanan anapara ve gecikme zammı toplamı tüm borçlar üyeliiğin sona erme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte rızaen veya yasal yollardan tahsil olunur.

MADDE 8- TAAHHÜT VE KEFALET SENEDİ:

(1) Yüksek öğrenim desteği tahsisi yapılanların uyacakları şartlar, bunlara yapılacak ödeme şekli ve süresi, desteğin geri ödenmesine dair hususlar, PTT Vakfı Yüksek Öğrenim Destek tahsisine ait Taahhüt ve Kefalet Senedinde belirtilmiştir.

(2) Taahhüt ve Kefalet Senedi, bu Yönetmeliğin eki niteliğindedir.

MADDE 9- YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ:

(1) Vakfın ekonomik gücü arttıkça, destek taleplerinin tamamının karşılanması amacıyla veya ihtiyaç halinde bu Yönetmelikte gerekli görülecek değişiklik ve ilaveler Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

MADDE10-YÜRÜRLÜK TARİHİ

(1) Bu Yönetmelik, 18.Mayıs.1991 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Madde 11 – YÜRÜTME

(1) İş bu Yönetmelik hükümleri Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.