VAKIF SENEDİ, MADDE 9- GENEL KURULUN TEŞEKKÜLÜ

Genel kurulun teşekkülü aşağıda sıralanmıştır.

 1. PTT Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri
 2. Türk Telekomünikasyon A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
 3. PTT Genel Müdürlüğü Genel Müdür ve Yardımcıları
 4. Türk Telekomünikasyon A.Ş.Genel Müdür ve Yardımcıları
 5. Vakıf kurucularının mevcut olanları
 6. Vakıf eski Yönetim Kurulları Başkanları
 7. Yönetim Kurulunun Asil ve Yedek Üyeleri
 8. PTT Genel Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon A.Ş.Genel Müdürlüğü teşkilat yapısında bulunan Bölge, il veya Müstakil Ünitelerin Amirleri ya da bunların yetki verecekleri Vakfa üye olan bir personel,       Genel kurul üyesi olmayan diğer vakıf üyeleri genel kurul toplantısına izleyici olarak katılabilirler. Alınacak kararlara iştirak edemezler ve oy kullanamazlar.

VAKIF SENEDİ, MADDE 10- GENEL KURUL TOPLANTISI VE OYLAMA

Vakfın genel kurulu, iki yılda bir Mayıs ayı içinde toplanır. Olağanüstü toplantı ise yönetim kurulunun isteğiyle veya genel kurul üyelerinin 2/3’ ünün yazılı talebi ile tespit edilecek tarihte yapılır. İki yılda bir yapılacak olan olağan genel kurul toplantısı, genel kurul üyelerine en az 10 gün önceden yazıyla bildirilir. Toplantıya katılmayacak durumda olan Genel kurul üyeleri vakıf üyesine verecekleri yazılı vekâlet ile kendilerini temsil ettirebilirler. Genel kurul toplantısının tespit edilen tarihte yapılabilmesi için genel kurul üyelerinin yarıdan bir fazlasının toplantıya katılması zorunludur. Çoğunluğun sağlanamaması halinde, toplantı tarihi 15 gün sonraya ertelenir. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Kararların oylanmasında müspet oyların yarıdan bir fazla olması yeterlidir. Yapılacak oylamada vekâletle oy kullanabilir. Ancak bir kişide, birden fazla vekâlet toplanamaz. Genel kurul üyesi olmayan diğer vakıf üyeleri, toplantıya sadece izleyici olarak katılabilirler.

VAKIF SENEDİ, MADDE 11- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır.

 1. Yönetim ve denetim kurullarının asil ve yedek üyelerini seçmek ve gerektiğinde görevlerine son vermek,
 2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık bütçe bilanço ve çalışma raporlarını tetkik, tadil ve tasdik etmek,
 3. Yönetim Kurulunun getireceği teklifleri inceleyip karara bağlamak,
 4. Denetim Kurulunun sunacağı raporu inceleyip onaylamak,
 5. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Vakıf Senedi ve yönetmelik değişikliklerini ve yeni yönetmelikleri incelemek ve onaylamak,
 6. Vakfın gelir ve gider hesaplarını inceleyip karara bağlamak,
 7. Gerektiğinde Vakfın dağılmasına karar vermek,