Madde 1- AMAÇ

1) Vakıf üyeleri veya çocuklarına bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak karşılıklı evlilik desteği vermek suretiyle yardımda bulunmaktır.

Madde 2- KAPSAM

1) Evlilik desteğinden başvuru tarihinde kesintisiz altı aylık üyelik süresini tamamlamış olan Vakıf üyeleri yararlanır.

2) Ödenecek destek miktarı ve geri ödeme şartları Yönetim Kurulunca belirlenir ve üyelerimize duyurulur.

Madde 3- EVLİLİK DESTEĞİNDEN FAYDALANACAK OLANLAR

1) Evlilik desteği, PTT Vakfına nikah tarihi itibariyle üyeliği bulunan ve başvuru tarihinde kesintisiz 6 aylık üye aidatı ödeyen üyenin kendisinin veya çocuklarının evlenmesi halinde verilir.

2) Eşlerin ikisinin de üye olması halinde ayrı ayrı evlilik desteğinden faydalanabilirler.

3) Bir takvim yılı içerisinde üyenin talebi halinde, birden fazla evlilik desteğinden faydalanabilir.

4) Vakfa, aidat dâhil kaynağına bakılmaksızın herhangi bir şekilde borcu olanlara, vadesi gelen borçlarına mahsup edilmek suretiyle destek verilebilir.

5) Evlenenlerin ve ebeveynlerinin Vakıf üyesi olması durumunda aynı evlilik için en çok iki üyeye destek verilir.

6) Boşanıp tekrar birbirleriyle evlenenlere evlilik desteği verilmez.

Madde 4- EVLİLİK DESTEĞİ VERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

1) Evlilik desteğinden yararlanabilmek için evlilik tarihinden itibaren 6 ay içinde Vakfa müracaat edilmesi gerekir.

2) Evlilik desteği işlemlerinde nikâh tarihi esas alınır.

3) Vakıf tarafından kabul edilebilecek mücbir bir sebep olmaksızın nikâh tarihinden itibaren altı ay içerisinde müracaat etmeyenlerin başvuruları kabul edilmez.

Madde 5- EVLİLİK DESTEĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Üyeler, Evlilik desteği için aşağıdaki belgelerle Vakfa müracaat ederler:

a. Evlilik desteği talebini ve tebligat yapılacak üyenin açık adresini belirtir istek formu,

b. Kefillerin açık adresini belirten Taahhüt ve Kefalet Senedi formu,

c. Müdürlük, muhtarlık veya noter tarafından onaylı Evlilik cüzdanı sureti,

d. Üye ve Kefillerin nüfus cüzdanı sureti,

e. Çalışan üye ve kefillerin ücret bordrosu aslı veya onaylı sureti,

f. Kefillerin maaşlarında herhangi bir haciz olmadığına dair kurum onaylı yazı,

2) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan, Borçlu ile Müşterek borçlu ve müteselsil kefillerce imzalanan, Kefalet Senedi, Borçlu ve Kefillerin imza ve kimlikleri, Yetkili Ünite Müdürüne tasdik ettirilerek veya aslına uygunluğu tasdik edilmiş genel vekâletnameye dayanarak üye ve kefillerin avukatı tarafından veya imzaların Noterden onaylatılması veya imzaların PTT Vakfı Yönetim Kurulu asıl veya yedek üyeleri, Müdürü ve/veya müdür yardımcısı huzurunda atılması suretiyle tanzim ve tasdik edilerek Vakfa verilmesi/gönderilmesi gerekmektedir.

Madde 6- EVLİLİK DESTEĞİ ÖDEMESİ

1) Evlilik desteği kullandırılmasından ve evlilik desteği verilmesi nedeniyle yapılan kâğıtlardan doğacak her türlü vergi, resim ve harçlar mahsup edildikten sonra kalan net tutar üyenin bildirdiği Posta Çeki hesabına ödenir.

Madde 7- DESTEK MİKTARI

1) Evlilik desteği için ödenecek destek miktarları üyelik kıdemi dikkate alınarak ödenir. Ödenecek destek miktarları ile kıdem aralıklarını değiştirmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Kıdem Aralığı Ödenecek Miktar/TLİlave Aidat Miktarı/TL
a)6 aydan fazla 2 yıldan az4.00033,50
b)2 yıldan fazla 5 yıldan az5.00041,75
c)5 yıldan fazla 8 yıldan az6.00050,00
d)8 yıldan fazla 12 yıldan az7.00057,50
e)12 yıldan fazla 16 yıldan az8.00065,75
f)16 yıldan fazla 20 yıldan az9.00074,00
g)20 yıldan fazla 24 yıldan az10.00082,50
h)24 yıldan fazla 30 yıldan az11.00090,75
i)30 yıl ve üzeri12.00099,00

Madde 8- EVLİLİK DESTEĞİNİN TAHSİLİ

1) Evlilik desteği uygulaması, ilave aidatlı ve geri ödemeli olarak yapılır.

2) Alınan destek miktarı, alındığı tarihten iki ay sonra başlamak üzere eşit taksitler halinde ve ekte yer alan Taahhüt ve Kefalet Senedine göre, üyelerden 9 ayda Vakıfça geri tahsil edilir.

3) Bu yönetmelikte belirlenen esaslara göre Evlilik desteği almaya hak kazanan üye;

a. Vakıfça, Evlilik desteği ödendikten sonra vefat hali hariç üyelikten herhangi bir sebeple ayrılamaz. Vefat halinde varsa dul ve yetimlerin üye olması halinde destek taksitleri aynen devam eder.

b. Borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin, üyeliği devam edenler her ay aylık çalışan üye aidatı tutarı kadar gecikme zammını aylık taksit miktarı ve ilave aidat miktarı ile birlikte ödeyecektir. Üyelikten ayrılan ve vefat edenlerin dul ve yetimlerinden birinin üye olması hali dahil yeniden üye olmayanların ise, her ay aylık çalışan üye aidatı tutarının iki katı tutarında gecikme zammını aylık taksit miktarı ve ilave aidat miktarı ile birlikte ödeyecektir. Yapılan ödemeler öncelikle gecikme zammına mahsup edilecektir.

c. İkinci takside kadar (ikinci taksit dâhil) ödenmediği takdirde gecikme zamları ve ilave aidatları anapara haline dönüşür ve bu şekilde üçüncü ayın başından itibaren vadesi gelmiş ve gelecek tüm taksitler muacceliyet kazanır. Muacceliyet kazanan anapara, ilave aidat ve gecikme zammı toplamı tüm borçlar bu tarihten itibaren kanuni faizi ile birlikte rızaen veya yasal yollardan tahsil olunur.

4) Üyeliği sona erenler, yeniden müracaat ederek üye olmaları ve aylık üyelik aidatlarını düzenli olarak ödemeleri halinde muaccelliyet kespeden destek borçları tekrar Yönetim tarafından belirlenecek şekilde taksitle tahsil edilebilir. Bu durumda muaccelliyet kespeden Vakıf alacağına, üyeliğin sonra erme tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için yasal faiz oranına göre hesaplanacak tutarda gecikme cezası ve yasal takibe başlanmış ise takip masrafları da ilave edilerek hesaplanacak bakiye toplam destek borcu, Vakıfça yeniden belirlenecek sayıda eşit taksitlerle geri alınması suretiyle tahsil edilir.

5) Üye, bu madde hükümleri uyarınca taksit borçlarının tamamını ödemeden üyeliğinin herhangi bir sebeple (üyenin ölümü hariç) sona ermesi halinde yasal faiz veya gecikme cezası alınmayan süreler için ayrıca yasal faiz ve cezai şart olarak da gecikme cezası ayrı ayrı hesaplanarak tahakkuk ve tahsil edilir.

Madde 9- TAAHHÜT VE KEFALET SENEDİ

1) Evlilik desteği tahsisi yapılanların uyacakları şartlar, bunlara yapılacak ödeme şekli ve süresi, desteğin geri ödenmesine dair hususlar, PTT Vakfı Evlilik Destek tahsisine ait Taahhüt ve Kefalet Senedinde belirtilmiştir.

2) Taahhüt ve Kefalet Senedi, bu Yönetmeliğin eki niteliğindedir. 

Madde 10- YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

1) Vakfın ekonomik gücü arttıkça evlilik desteğinin maksimum seviyeye çıkartılması amacıyla bu yönetmelikte gerekli görülecek değişiklik ve ilaveler Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Madde 11- YÜRÜRLÜLÜK

1) Evlilik desteği uygulaması 01.04.2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Madde 12- YÜRÜTME

1) İş bu Yönetmelik hükümleri Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.